Đăng ký dùng thử Miễn phí
Hotline 090 488 5833

Ứng dụng kế toán online trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp xác định lãi lỗ của bộ phận kinh doanh như thế nào?

Ngày đăng: 22/10/2013 - Số lần đọc: 3333
Ứng dụng kế toán online trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN cho phép doanh nghiệp nhanh chóng tính được lãi lỗ theo từng bộ phận kinh doanh nhằm xác định hiệu quả hoạt động để biết bộ phận kinh doanh nào đang mang lợi nhuận tốt nhất cho công ty, từ đó quyết định tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng cho từng bộ phận kinh doanh.


phần mềm kế toán online

 AMIS.VN giúp xác định lãi lỗ cho từng bộ phận kinh doanh cho doanh nghiệp 
có nhiều chi nhánh, văn phòng và nhiều bộ phận kinh doanh

phần mềm kế toán online

Quy trình xác định lãi lỗ bộ phận kinh doanh

phần mềm kế toán online

AMIS.VN tự động tập hợp doanh số đã bán trong kì theo từng bộ phận kinh doanh

phần mềm kế toán online

AMIS.VN tự động tập hợp chi phí trực tiếp theo từng bộ phận kinh doanh

phần mềm kế toán online

AMIS.VN phân bổ chi phí chung của các bộ phận phục vụ kinh doanh cho từng bộ phận kinh doanh

phần mềm kế toán online

AMIS.VN tính lợi nhuận từng bộ phận kinh doanh để biết BPKD nào đang mang lợi nhuận tốt nhất cho công ty, từ đó quyết định tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng cho từng BPKD
Không có dữ liệu hoặc Chuyên mục không được hiển thị