QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực
Liên hệ chặt chẽ với các bộ phận bán hàng, nhân sự giúp nâng cao năng suất
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
XÂY LẮP
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
SẢN XUẤT
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
DỊCH VỤ
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
THƯƠNG MẠI
Điểm ưu việt so với phần mềm kế toán khác
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
Quản lý dữ liệu tập trung đáp ứng tốt cho doanh nghiệp đa chi nhánh
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
Công nghệ Cloud nhưng vẫn chạy tốt trên mạng LAN ngay cả khi mất kết nối Internet
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
Tự động kết nối với nghiệp vụ Bán hàng. Nhân sự để trao đổi dữ liệu
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
Tự động hóa tác nghiệp giữa Thủ quỹ, Thủ kho với Kế toán giúp tiết kiệm 90% thời gian làm việc.
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
Sẵn sàng đáp ứng nghiệp vụ phát hành và quản lý HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
Kết nối thẳng với Tổng Cục Thuế để kê khai thuế qua mạng
Tính năng dành cho lãnh đạo
doanh nghiệp
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH MỌI LÚC, MỌI NƠI
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN Tức thời xem kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngay trên điện thoại

lợi ích khi sử dụng AMIS.VN Quản trị toàn diện doanh nghiệp thông qua hơn 100 báo cáo quản trị linh động: Doanh thu, Chi phí, Lãi/Lỗ, Công nợ, Tồn kho, Mua hàng, Bán hàng,...
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
Tính năng dành cho kế toán
Tự động hạch toán - Tiết kiệm thời gian - Báo cáo chính xác
Đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghiệp vụ kế toán theo cả 2 chế độ kế toán
Thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC
QUỸ
Tiếp nhận đề nghị tạm ứng, thanh quyết toán trực tuyến. Tự động đối chiếu với Thủ quỹ để phát hiện chênh lệch, tự động xử lý kết quả kiểm kê quỹ.
NGÂN HÀNG
Tự động đối chiếu chứng từ Thu, Chi với Sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch. Dự báo dòng tiền, số dư của từng tài khoản trong tương lai.
MUA HÀNG
Tự động phân bổ chi phí mua hàng, chi phí hải quan, hạch toán các khoản chiết khấu thương mại, theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo từng hóa đơn.
BÁN HÀNG
Thiết lập chính sách giá bán và chiết khấu cho từng khách hàng, mặt hàng. Lập kế hoạch thu nợ, theo dõi nợ theo từng hóa đơn, tự động tính lãi nợ quá hạn.
KHO
Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính, số lô, hạn dùng, mã quy cách, mã vạch. Tự động đối soát với Thủ kho để phát hiện và xử lý chênh lệch.
HỢP ĐỒNG
Theo dõi tiến độ thực hiện, doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, dự án.
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tự động tính khấu hao từng TSCĐ, phân bổ chi phí khấu hao cho từng bộ phận, phòng ban, đối tượng tập hợp chi phí.
CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần cho từng CCDC theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành, lãi lỗ kinh doanh.
GIÁ THÀNH
Tự động phân bổ chi phí cho từng đối tượng tập hợp chi phí. Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Phân bước.
HÓA ĐƠN
Quản lý mẫu hóa đơn, thông báo và phát hành hóa đơn theo quy định của thông tư 39/2014/TT-BTC
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Phần mềm hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp quản lý. Phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử. Người mua hàng tức thì nhận hóa đơn qua email, hoặc tra cứu trả về trực tuyến qua Internet.
THUẾ
Tự động lập tờ khai thuế GTGT theo cả 2 phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm qua dịch vụ MTAX.VN.
NGÂN SÁCH
Lập dự toán chi theo từng chi nhánh, phòng ban. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí. Phân tích hiệu quả quản lý chi phí của từng bộ phận, chi nhánh.
TỔNG HỢP
Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động SXKD. Lập báo cáo thuế và báo cáo quản trị trên cùng một dữ liệu.
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Cung cấp tức thời nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác các thông tin về sức khỏe của Doanh nghiệp
TÍNH LÃI LỖ
Nhanh chóng xác định lãi lỗ của từng bộ phận kinh doanh để biết bộ phận kinh doanh nào đang mang lợi nhuận tốt nhất.